Magyarország Kormányának rendelkezései a veszélyhelyzet ideje alatt

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, a 24. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) megszűnéséig a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet], valamint az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] rendelkezéseit a 2. alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A veszélyhelyzet megszűnéséig a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] rendelkezéseit a 3. alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

2. § Az irányító hatóság követelések adók módjára történő behajtását nem kezdeményezheti, és a biztosítékokat nem érvényesítheti.

3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

3. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdés k) pontjától eltérően a standard és az egyszerűsített kiválasztási eljárás esetén a támogatási kérelem a felhívás közzétételét követő tizenötödik nap előtt nem nyújtható be.

4. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdésétől eltérően az irányító hatóság a felhívást ötnapos határidő biztosításával bocsátja társadalmi egyeztetésre.

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 48. § (2) bekezdésétől eltérően az irányító hatóság a felhívást legalább tizenöt nappal az éves fejlesztési keretben meghatározott meghirdetési időpont előtt küldi meg az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek.

5. § Nem alkalmazható a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 52. § (4) bekezdése.

6. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdésétől eltérően az irányító hatóság dönthet a döntés-előkészítő bizottság összehívásáról, ha a szakpolitikai felelős nem az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszter által vezetett minisztériumban került kijelölésre.

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 81. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében meghatározott határidők kedvezményezett általi elmulasztásához fűződő hátrányos jogkövetkezmények alkalmazását mellőzni kell akkor, ha a kedvezményezett igazolja, hogy a mulasztást a veszélyhelyzet okozta akadályoztatás eredményezte.

8. § A projektek támogatási szerződésben rögzített fizikai befejezésének tervezett napja, a mérföldköveinek időpontja, valamint a záró kifizetési igénylés benyújtási határideje három hónappal meghosszabbodik.

9. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésében meghatározott határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő napon kezdődik.

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (4) bekezdés

a) a) pontjától eltérően, ha a projekt fizikai befejezése a hatályos támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előreláthatóan hat hónapot meg nem haladóan késik, valamint

b) b) pontjától eltérően, ha a kedvezményezett által vállalt projektszintű mérföldkövek elérése a hatályos támogatási szerződésben rögzített időponthoz képest hat hónapot meg nem haladóan késik,

akkor a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése esetén nem kell a támogatási szerződést módosítani.

10. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115. § (7) bekezdésétől és 1. melléklet 229.1. pontjától eltérően állami támogatás esetén a kedvezményezettnek az előleg folyósításától számított harminckilenc hónapon belül kell elszámolnia az előleggel.

11. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdésétől eltérően a támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb 50%-a, ETHA esetén legfeljebb 80%-a a veszélyhelyzet kezelése érdekében elrendelt kormányzati intézkedésekkel érintett ágazatok esetén.

12. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. § (7) bekezdésétől eltérően akkor kell a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXIII. Fejezete szerint visszafizetni a támogatási előleget, ha a kedvezményezett nem nyújt be kifizetési igénylést a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 15 hónapon belül.

13. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (6) bekezdésétől eltérően a szállítói előleget akkor kell visszakövetelni, ha a kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 15 hónapon belül.

14. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 132. § (3) bekezdésétől eltérően a tisztázó kérdés megválaszolására legfeljebb hétnapos határidő tűzhető ki.

15. § (1) A kizárólag nemzeti hatáskörben megalkotott, elszámolhatóságra vonatkozó előírásokat az irányító hatóságnak a veszélyhelyzet elleni védekezéssel összefüggő jogszabályokkal és a veszélyhelyzet kezelése érdekében elrendelt kormányzati intézkedésekkel összhangban kell alkalmaznia.

(2) A veszélyhelyzettel összefüggésben a válságkezelési kapacitások előmozdítására irányuló műveletek kiadásai – függetlenül a programok ezirányú módosításának hatálybalépésétől – 2020. február 1-jétől elszámolhatóak.

(3) A veszélyhelyzet miatt elmaradt rendezvények, képzések, workshopok veszélyhelyzet kihirdetése előtt aláírt szerződés vagy megrendelés alapján felmerülő kiadásai (így különösen szállás, teremfoglalás, oktató díjazása, utazási költség) elszámolhatóak, ha a kiadásokat nem fedezi biztosítás, azokat nem térítik vissza, vagy a szerződést, megrendelést a felek nem tudják módosítani vagy megszüntetni.

16. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a) 145. § (2)-(4) bekezdésétől eltérően az irányító hatóság,

b) 145. § (5) bekezdésétől eltérően a kifizető ügynökség

– ha kockázatelemzés mást nem indokol – a projekt záró kifizetési igénylését jóváhagyhatja akkor is, ha a projekt záró kifizetési igénylésének jóváhagyását megelőzően elvégzendő helyszíni ellenőrzésre nem kerül sor.

18. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott kapcsolattartási lehetőségek közül kizárólag az elektronikus út alkalmazható azzal, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) származó források esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/L. § (4) bekezdését alkalmazni kell.

(2) Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a támogatást igénylő vagy kedvezményezett papíralapú okirat benyújtására vagy bemutatására köteles, akkor arról elektronikus úton küld másolatot azzal, hogy gondoskodik a papíralapú okirat megőrzéséről és annak a veszélyhelyzet megszűnését követő haladéktalan benyújtásáról vagy bemutatásáról.

19. § (1) Az irányító hatóság, EMVA-ból származó forrás esetén a kifizető ügynökség helyszíni szemlét és helyszíni ellenőrzést nem rendelhet el, kivéve a kedvezményezett, a kedvezményezett alkalmazottja vagy meghatalmazottja személyes közreműködését nem igénylő esetben. A már elrendelt, de még nem teljesített helyszíni szemle és helyszíni ellenőrzés végrehajtását fel kell függeszteni.

(2) Ha kockázatelemzés ezt indokolja, akkor

a) a helyszíni szemlét a veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul,

b) a helyszíni ellenőrzést a veszélyhelyzet megszűnését követő egy éven belül

pótolni szükséges.

20. § Az irányító hatóság, EMVA-ból származó forrás esetén a kifizető ügynökség követelések adók módjára történő behajtását nem kezdeményezheti, és a biztosítékokat nem érvényesítheti.

21. § (1) Ahol a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet hatósági engedély benyújtását írja elő, az engedély benyújtására irányuló kötelezettség az annak megadására irányuló kérelem benyújtását igazoló dokumentumok benyújtásával is teljesíthető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a hatósági engedély pótlólagos benyújtásáról – annak véglegessé válását követően haladéktalanul – gondoskodni kell.

22. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdésétől eltérően az elszámolható költségek valódiságának igazolása, valamint a szakmai beszámoló alátámasztása céljából a számlát vagy azzal egyenértékű bizonylatot, a kifizetés bizonylatát, valamint a szerződést vagy szerződés hiányában a visszaigazolt írásos megrendelőt szükséges benyújtani a kifizetési igénylésben.

(2) Az irányító hatóság, EMVA esetén a kifizető ügynökség a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat szerinti – az (1) bekezdésben nem szereplő – alátámasztó dokumentumok meglétét és tartalmát ellenőrizheti.

4. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 24. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatálya.

24. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

25. § (1) Ezt a rendeletet a hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Ha e rendelet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott valamely határidőhöz képest hosszabb határidőt állapít meg, és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti határidő 2020. március 11-ét követően, de e rendelet hatálybalépést megelőzően járt le, akkor a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti határidő elmulasztása miatt hátrányos jogkövetkezményt nem lehet alkalmazni, és a már meghozott, hátrányos jogkövetkezményt alkalmazó döntést vissza kell vonni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti határidők az e rendelet szerinti időtartamra hosszabbodnak meg.

forrás: Magyar Közlöny